Σάββατο, 1 Μαρτίου 2008

Στην εικόνα δίπλα παρουσι'αζεται ένας εννοιολογικός χάρτης για τις λειτουργίες του DNA